Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

OCHRONA ŚRODOWISKA

PHU FENIKS A OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na profil swojej działalności firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS Cyprian Pawlaczyk podlega przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 ) z późniejszymi zmianami
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495) z późniejszymi zmianami
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 ) z późniejszymi zmianami
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

Obowiązki w zakresie ochrony środowiska realizujemy we współpracy z firmą ELEKTRO-SYSTEM S.A.

Informujemy również, że w związku z ustawą z dn. 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS Cyprian Pawlaczyk jest zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot wprowadzający i zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny pod numerem rejestrowym E0018659WZ

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.

Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za produkt wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez Konsumenta do sklepu na swój koszt.

Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.

Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt:
• Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
• Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
• Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
• Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Zabrania się pod karą grzywny:
• Umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
• Przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.

Podstawa prawna:
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495)

ELECTRO SYSTEM

W zakresie aspektów środowiskowych nawiązaliśmy współpracę z firmą ELECTRO SYSTEM S.A. - www.electro-system.pl
Tym samym zapewniamy realizację ustawowych zobowiązań nałożonych na naszą firmę w obszarze gospodarowania bateriami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz opakowaniami.
ELECTRO SYSTEM S.A. oprócz przejmowania obowiązku zbiórki i recyklingu, odbiera surowce wtórne i elektroodpady oraz przetwarza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Be Sociable, Share!