Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ – WAŻNY DO DNIA 25-12-2014 r.:

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem domeny

www.elmic.pl / www.cypis.pl

lub pod którąś z przynależnych subdomen.

Sprzedającym jest

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS Cyprian Pawlaczyk

z siedzibą przy

ul. Słoneczna 110, Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy,

przedsiębiorstwo podlegaja wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiada numery

NIP: 627-114-97-86, Regon: 240243739

i zwane jest w dalszej części niniejszego regulaminu także zamiennie

„Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: + 48 690 292 932
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@elmic.pl
wiele informacji znaleźć również można na stronie internetowej pod adresem www.elmic.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Cywilnego „Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
9. Sklep Internetowy elmic.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.elmic.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
10. Strona – Usługodawca i Klient.
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona internetowa znajdująca się pod adresem www.elmic.pl/sklep
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.elmic.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Sklep internetowy prowadzi również sprzedaż hurtową produktów, których przedsiębiorstwo jest dystrybutorem / importerem. Sprzedaż hurtowa dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i / lub usługową w zakresie oferowanych produktów lub dla których oferowane wyroby stanowią wyposażenie bądź narzędzia do prowadzenia działalności. Sprzedaż hurtowa nie stanowi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naruszenia oryginalnych opakowań celem testowania i oceny prawidłowości funkcjonowania oferowanych do sprzedaży produktów.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Wyłączne prawa autorskie majątkowe do logo ELMIC, do zdjęć i materiałów opisujących Towary, do oprogramowania i grafiki stanowiących Sklep Internetowy, przysługują Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania czy wykorzystywania w inny sposób, powyższych dóbr do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem ze Sklepu Internetowego i dokonywaniem w nim zakupów.

§ 3 Składanie zamówień

1. W zakresie sprzedaży detalicznej - wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.elmic.pl/sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich PLN oraz zawierają podatek VAT.
2. W zakresie sprzedaży hurtowej – w zależności od ustaleń z Klientem, ceny podane na stronach internetowych www.elmic.pl/sklep/ mogą być cenami netto lub brutto podanymi w złotych polskich PLN. W przypadku cen netto do cen należy doliczyć podatek VAT, w przypadku cen brutto ceny zawierają podatek VAT.
3. Dostępna jest również możliwość sprzedaży detalicznej poza granicami Polski, w związku z powyższym Usługodawca na stronie Sklepu Internetowego udostępnia również możliwość wyboru innej waluty rozliczeniowej (np. EUR – euro, USD – dolar amerykański). Ceny podawane w walutach obcych przeliczane są wg wskaźników, ceną bazową jest cena podawana w złotych polskich PLN.
Ceny w walutach obcych podawane są w formie analogicznej jak opisane w par. 3 punkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.
4. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki / dostawy / transportu.
5. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
7. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
11. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
12. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
13. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku utraty hasła przez Klienta zalogowanie się do systemu może nie być możliwe.
14. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” (w zależności od dostępności metod płatności).

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
Nie dopuszczalna jest telefoniczna zmiana danych wysyłkowych dla zamówienia złożonego przez Internet.
2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar może być dostarczany za pomocą:
i. Transportu własnego Usługodawcy.
ii. Wyspecjalizowanych firm kurierskich.
iii. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.
iv. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego lub w wyznaczonych placówkach.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.
Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
5. W przypadku chęci zamówienia towaru z brakiem terminu dostawy, w zamian z informacją „dostępne na zamówienia”, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą celem uzgodnienia warunków realizacji Zamówienia, w tym terminu realizacji.
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
7. Dla przesyłek standardowych – wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w odnośnik „Dostawa”.
Dla przesyłek niestandardowych – wysokość opłat kalkulowana jest indywidualnie i uzgadniana z Klientem przed realizacją zamówienia.
8. Usługodawca może zrezygnować z obciążania klienta kosztami wysyłki.
9. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki sprzedaży oraz dostawy każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.

§ 5 Dokumenty sprzedaży

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
2. W przypadku, gdy Klient wybierze jako dowód zakupu fakturę, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT (przede wszystkim – pełna nazwa klienta, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP).
3. W przypadku Klienta z obszaru Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), możliwe jest wystawienie dokumentu dostawy wewnątrz wspólnotowej, warunkiem koniecznym dostawy wewnątrz wspólnotowej jest posiadanie przez Klienta i podanie go wraz z pozostałymi danymi, aktywnego europejskiego numeru identyfikacji podatkowej.

§ 6 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu Internetowego.
3. Poszczególne opcje płatności mogą być czasowo lub bezterminowo niedostępne. Klient do wyboru ma te opcje płatności, o których informowany jest w danym momencie składania zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki płatności każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.

§ 7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawy mogą być realizowane również poza granice Polski, zarówno na teren Unii Europejskiej (dostawy wewnątrz wspólnotowe) jak i poza (eksport).
3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt, przynależne wyposażenie bądź akcesoria oraz opakowanie będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1,
i. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
ii. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
iii. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
iv. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
v. rozpoczęcia – za zgodą Konsumenta – świadczenia usług przez Usługodawcę, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
vi. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
vii. dostarczania prasy;
viii. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej listem poleconym priorytetowym. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Gwaranta.
2. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na adres Usługodawcy. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane. W przypadku uznania gwarancji koszty wysyłki przejmuje Usługodawca i rozliczy w formie uzgodnionej z Klientem (zwrot na wskazany rachunek bankowy lub pokrycie kosztów w postaci dodatkowego produktu lub usługi).
4. Naprawiony / wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

DRUK ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ (1.0.4)

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności oraz podstawie prawnej dostępne są na stronach internetowych Usługodawcy pod odnośnikami „Polityka Prywatności” oraz „Podstawa Prawna”.

§ 11 Program lojalnościowy

1. Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne w postaci programu lojalnościowego dla klientów.
2. Szczegółowe informacje odnośnie programu lojalnościowego dostępne są na stronach internetowych Usługodawcy pod odnośnikami „Program lojalnościowy”.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Miejsce zawarcia umowy – teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Prawo właściwe – prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
i. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.),
ii. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
4. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Data opublikowania regulaminu 10.12.2013 r.
7. Wersja regulaminu – 1.0.0.1

Opracowano w oparciu o dane z portalu Ministerstwa Gospodarki

Be Sociable, Share!